icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lena Lighting S.A. z siedzibą przy Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Adres do korespondencji: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, adres e-mail: kontakt@lenalighting.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska lub adres e-mail: iod@lenalighting.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Jeżeli udzieliła Pani/Pan stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę
  na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez Lena Lighting S.A., to Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 6. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon kontaktowy.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych mogę mieć także inne podmioty współpracujące z Lena Lighting S.A. Będą to między innymi podmioty zajmujące się sprzedażą, promocją usług oraz produktów Lena Lighting S.A.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  5. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 11. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 12. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przez okres 5 lat lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, do czasu cofnięcia wyrażenia zgody lub złożenia wniosku o usunięcie danych.
 13. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Dodaj do ulubionych