icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że otrzymał  informację  poprzez przesłany dokument fax-em z datą 24.10.2016 r. od PKO BP BANKOWY PTE S.A. w zakresie zwiększenia udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki o następującej treści:
„Zgodnie z art 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku – Dz.U., poz 1639 z późn. Zm.), PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (zwane dalej odpowiednio „PKO OFE” i „PKO DFE”, a łącznie „Funduszami”), reprezentowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „Towarzystwem”), informują, że w wyniku rozliczenia w dniu 21 października 2016r., transakcji nabycia przez PKO OFE 90 868 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji spółki „Lena Lighting S.A.”  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Spółką”), udział PKO OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył 5%.
Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 20 października 2016r., PKO OFE posiadał 1 233 077 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki (co stanowiło 4,9571% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 233 077 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9571% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) PKO DFE posiadał zaś 10 430 (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji Spółki (co stanowiło 0,0419% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 10 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0419% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Łącznie przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 20 października 2016r., Fundusze posiadały 1 243 507 (słownie jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedem) akcji Spółki (co stanowiło 4,9990% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 243 507 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9990% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
W wyniku wyżej opisanego nabycia akcji, PKO OFE, na dzień 21 października 2016r. posiadał 1 323 945 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji Spółki (co stanowiło 5,3224% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 323 945 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 5,3224% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Łącznie zaś, na dzień 21 października 2016r., Fundusze posiadały 1 334 375 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki (co stanowiło 5,3643% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 334 375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 5,3643% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Ogólna liczba głosów oraz akcji w Spółce wynosi 24 875 050. ”
W załączeniu otrzymany tekst zawiadomienia.

Tekst zawiadomienia

  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.