Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 18 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lena Lighting S.A. 2018 rok
Projekty uchwał
Formularz głosowania pełnomocnika
Informacja o liczbie akcji

Dane finansowe za 2017 rok:
Sprawozdanie finansowe z notami
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Informacja dodatkowa
Opinia i raport biegłego rewidenta
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenia Zarządu
Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie oceny działalności Spółki w 2017 roku.
  • Dodaj do ulubionych
x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.